Obsah

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Typ: ostatní
Více informací v příspěvku.

Škola ve školním roce 2020/2021 zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních ŠD. Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, do budovy školy nevpouští nemocné osoby.

 

Hygienická pravidla a standard úklidu

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou  a mýdlem v dávkovači, popřípadě dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • Nutné je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Je-li nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce, je-li přítomen vyučující, jinak během vyučovací hodiny.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně osoušeči rukou.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončeném vyučování.
 • Minimálně jednou denně je prováděno vyprazdňování odpadkových košů.
 •  Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Důraz je kladen  na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světel, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Škola je vybavena dezinfekčními prostředky, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob.
 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Dezinfekční přípravky používá dle pokynů výrobce na etiketě, kde je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení.
 • Škola je vybavena bezkontaktními teploměry  k měření tělesné teploty v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid – 19.
 • Škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky a zaměstnance školy.
 • Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Nádobí myje při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 oC). Při ručním mytí je zajištěn finální oplach o teplotě min. 85 oC.

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid – 19

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid – 19.  Žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, má povinnost oddělit a zajistit dohled zletilé fyzické osoby.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění. Těmto příznakům však je nutné věnovat náležitou pozornost a při jejich zjištění zvolit následující postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen zákonný zástupce – žák není vpuštěn do budovy školy
 • příznaky jsou patrné již při příchodu do školy a není přítomen zákonný zástupce - tuto skutečnost je nutné oznámit neprodleně zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně škola informuje zákonného zástupce, aby si dítě bezodkladně vyzvedl.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Věříme, že nový školní rok proběhne bez komplikací a žákům přejeme úspěšný školní rok.

Vedení školy


Vytvořeno: 27. 8. 2020
Poslední aktualizace: 27. 8. 2020 09:18
Autor: Vedení školy