Obsah

Provoz školy ve školním roce 2021/2022

Typ: ostatní
Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech vzhledem ke COVID - 19.

Provoz školy ve školním roce 2021/2022, informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech vzhledem ke COVID - 19

 

Škola ve školním roce 2021/2022 zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

 

Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

 

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo

 

 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením. Tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoliv ochranný prostředek dýchacích cest.

 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních ŠD. Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel.

 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy školy vstoupit.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do budovy školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

Hygienická pravidla a standard úklidu

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • Nutné je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Je-li nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce, je-li přítomen vyučující, jinak během vyučovací hodiny.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně osoušeči rukou.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončeném vyučování.
 • Minimálně jednou denně je prováděno vyprazdňování odpadkových košů.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Důraz je kladen na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světel, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Dezinfekční přípravky používá dle pokynů výrobce na etiketě, kde je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení.
 • Škola je vybavena bezkontaktními teploměry k měření tělesné teploty v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid – 19.
 • Škola je vybavena přiměřeným počtem roušek a respirátorů pro žáky a zaměstnance školy.
 • Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Nádobí myje při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 oC). Při ručním mytí je zajištěn finální oplach o teplotě min. 85 oC.

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid – 19

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid – 19. Žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, má povinnost oddělit a zajistit dohled zletilé fyzické osoby.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění. Těmto příznakům však je nutné věnovat náležitou pozornost a při jejich zjištění zvolit následující postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a je přítomen zákonný zástupce – žák není vpuštěn do budovy školy
 • příznaky jsou patrné již při příchodu do školy a není přítomen zákonný zástupce - tuto skutečnost je nutné oznámit neprodleně zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně škola informuje zákonného zástupce, aby si dítě bezodkladně vyzvedl.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Školní stravování

 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.
 • Žáci a zaměstnanci, kteří se nepodrobí testování, a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek (tj. žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkování, jsou po prodělané nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.

 


Vytvořeno: 27. 8. 2021
Poslední aktualizace: 27. 8. 2021 01:14
Autor: vedení školy