Obsah

Výuka pro 2. stupeň od 8. 6. 2020 - podrobnosti

Typ: ostatní
...

Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole od 8. 6. 2020

 

Každý zákonný zástupce, který pošle své dítě do školy, je povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dítěte.

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny.
 • Časy příchodu žáků do školy a odchodu ze školy jsou rozvrženy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování žáků před budovou školy.

 

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák má na den s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Každý žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Provoz v šatnách je organizován tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

 

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor jsou organizovány tak, aby se minimalizovaly kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech se  dodržují odstupy 2 metry vždy, bude-li to možné.

 

Ve třídě

 • Po příchodu do třídy každý žák i pedagogický pracovník použije dezinfekci na ruce.
 • Pedagogický pracovník dbá na časté větrání třídy (minimálně 5 minut v každé hodině).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 a každý žák sedí v lavici sám. O zařazení žáků do skupiny rozhoduje ředitel školy.  Do školní skupiny může být zařazen žák i dodatečně, ale nesmí dojít k překročení maximálního počtu žáků ve skupině a musí být dodržena neměnnost složení skupin. Skupiny mohou tvořit žáci různých tříd i ročníků. Je možné, že žáci nebudou mít svou třídní učitelku.
 • Lavice ve třídě jsou rozmístěny tak, aby byl dodržen  stanovený odstup mezi žáky.

 

Skupiny žáků 1. stupně

 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den a jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. V odpolední části je zajištěno zájmové vzdělávání žáků.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Při realizaci vzdělávacích a zájmových aktivit musí být zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • Vyzvednutí žáka z odpolední části je možné  nejdříve  ve 15. 00 hod., dále v 15. 30 a 16. 00. Rodič písemně určí přesný čas vyzvednutí.
 • Je-li žák přihlášen k odpolední části, není možné odcházet po obědě. Vstup do prostorů školní jídelny je rodičům zakázán.
 • Předávání žáků proběhne vždy před budovou.

 

Osobní přítomnost žáků 6. – 8. ročníku

 • Maximální počet žáků  ve skupině je 15. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter aktivit, nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.
 • Je nutné splnění podmínky: jeden žák v lavici  s rozestupy mezi lavicemi.
 • Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení.

 

Docházka do školy a omlouvání žáků

 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti delší než 3 dny, žádá informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda  bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 

Hygienická opatření

 • Při vstupu do školy každý příchozí použije dezinfekci.
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou pravidelně doplňovány v každé třídě.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem s dávkovači, dezinfekcí v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Minimálně 1 x denně je prováděno důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí.

 

Provozní doba

 • Škola je bude v provozu od 7.45 nejpozději do 16.00
 • Dle počtu přihlášených žáků jede pro každou skupinu určen rozvrh  a odlišný čas příchodu do školy.

 

Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.


Vytvořeno: 5. 6. 2020
Poslední aktualizace: 5. 6. 2020 00:57
Autor: Mgr. Bc. Simona Salačová, ředitelka školy