Obsah

Režim dne

REŽIM DNE ŠKOLNÍ DRUŽINY

6:00 - 8:00 individuální hry, pohovory s dětmi, promítání pohádek
8:00 - 9:00 výtvarná výchova, pracovní činnosti  - výrobky z papíru, ranní rozcvička
11:50 - 12:25
12:50 - 13:25
hygiena, stolování / upevňování návyků slušného chování u jídla
12:25 - 12:50 osobní volno, hry dle přání dětí, odpočinek
12:50 - 13:00 literární výchova, četba na pokračování
13:00 - 15:00 pobyt v přírodě, vycházky - rekreační, tělovýchovné, dopravní, přírodovědné, vlastivědné
15:00 - 16:30 odpočinkové činnosti – stolní a společenské hry, soutěže, promítání pohádek, výtvarné a pracovní činnosti

 

V době nepříznivého počasí jsou zařazovány výchovy: hudební, hudebně-pohybová, poslech hudby, výtvarná, pracovní a pracovně-polytechnická, společensko-vědní a další.

Příprava na vyučování se prolíná všemi činnostmi ve školní družině, zejména v činnostech naukových a při vycházkách. 

V Teplicích dne 1. září 2022

Mgr. Bc. Simona Salačová 
ředitelka školy