Obsah

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. 4.

Typ: ostatní
vykrDetaily k obnovení provozu školy.

Od 12. 4. se obnovuje provoz 1. stupně následovně: v lichém týdnu se účastní prezenční výuky žáci tříd 1. A, 1. C, 2. A, 3. C, 5. A, 5. B, v sudém týdnu se účastní prezenční výuky žáci tříd 1. B, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 4. C.

 

Před prvním příchodem žáků do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla. /viz. Organizace testování a výuky/

 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy školy vstoupit.

 

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2 x týdně (pondělí a čtvrtek) před zahájením výuky realizovat testování neinvazivními antigenními testy a to tzv. samoodběrem.

Testování se neprovádí u žáků, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u žáků, kteří COVID-19 prodělali a od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena.

Testování se neprovádí u žáků, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

Pokud se žák z jiného než výše uvedeného důvodu neúčastní testování, nemůže se účastnit ani prezenčního vzdělávání. Škola tuto absenci eviduje jako omluvenou. /viz. Informace k testování/

 

Od všech osob vstupujících do školy je vyžadována ochrana úst a nosu (nošení respirátorů – dospělé osoby, nošení chirurgických nebo nano-roušek - žáci).

 

Při vstupu do budovy školy každý příchozí použije dezinfekci. Škola v rámci své kompetence zajišťuje dezinfekci rukou s virucidní aktivitou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

Žáci po příchodu do učebny v co nejkratším čase si důkladně 20 až 30 sekund umyjí ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

 

V případě podezření na výskyt nákazy COVID – 19 v průběhu přítomnosti žáka ve škole, je neprodleně informován zákonný zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. Žák je do doby odchodu umístěn do izolace od ostatních přítomných.  Zákonný zástupce je v této chvíli povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení povinné izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.

 

Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy, přechází žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

 

Školní družina funguje denně od 6. 30 do 16. 00 za podmínky, že v oddělení jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

V pondělí a ve čtvrtek /v době ranní ŠD/ z důvodu testování budou žáci vpuštěni do budovy školy v intervalech: 6. 30, 6. 45, 7. 00 a 7. 15. 

Dne 12. 4. a 19. 4. ranní ŠD z důvodu prvního testování nebude v provozu.

 

 

Ve školní jídelně nemohou vyzvedávat obědy žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

Výdejní doba ŠJ je od 11. 30 do 13. 30.

 

Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.

                                  

                                                                                                          Vedení školy


Vytvořeno: 9. 4. 2021
Poslední aktualizace: 9. 4. 2021 11:35
Autor: vedení školy